Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Nasza szkoła w tym roku zgłosiła się do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, który realizowany jest na terenie województwa małopolskiego, jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Zadaniem projektu jest wykonanie przez szkołę działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na jej terenie.

Będziemy się starali o przyznanie certyfikatu „Szkoły promującej bezpieczeństwo” w czerwcu 2017 roku.

Patronat nad powyższym przedsięwzięciem sprawuje Małopolska Komenda Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Cele przedsięwzięcia 

 • zapobieganie zjawisku przemocy i agresji w szkole,
 • podejmowanie działań podnoszących bezpieczeństwo uczniów.

Zadania podejmowane w ramach projektu przez szkołę są we współpracy z partnerami:

 • rodzicami uczniów,
 • instytucjami współpracującymi ze szkołą,
 • społecznością lokalną. 

By przygotować naszą szkołę do audytu, czyli wnikliwej oceny stopnia realizacji zadań projektu, muszą być podjęte następujące działania:

 1. Badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów, ich rodziców, nauczycieli. Dane uzyskane z analizy ankiet wytyczyły priorytety podejmowanych przez placówkę działań.
 2. Powołanie Zespołu współpracującego przy realizacji założeń projektu.
 • Analiza wyników ankiet diagnozujących poziom bezpieczeństwa w Szkole.
 1. Przekazanie nauczycielom oraz rodzicom informacji o wynikach ankiet w celu zapoznania z nimi uczniów.
 2. Przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc najbardziej zagrożonych w szkole oraz jej najbliższej okolicy.
 3. Spotkanie informacyjne dotyczące procedur uzyskiwania certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo oraz zaproszenie do współpracy partnerów zewnętrznych.
 • Opracowanie założeń planu działań i realizacji zadań podjętych w ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.
 • Skierowanie do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wniosku o przyznanie Certyfikatu: „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
 1. Realizacja zadań zawartych w planie działań.
 2. W miesiącu czerwcu na terenie naszej szkoły zostanie przeprowadzony audyt przez Zespół Certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach uczestnictwa w projekcie.

Z audytu zostanie sporządzony protokół w formie arkusza oceny. Na jego podstawie szkoła ma szansę uzyskać Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Warunkiem  uzyskania certyfikatu jest stworzenie kompleksowego systemem działań opartego na wzajemnej współpracy szkoły z różnymi instytucjami i organizacjami,  w tym samorządem lokalnym i policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych.