Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zasani w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 12/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani z dnia 6 maja 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym  w Szkole Podstawowej* w Zasani w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

                           &1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w Zasani w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 10 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w Zasani są prowadzone
    z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.                                                                                               &2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej spzasan.pl oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w Zasani.

                            &3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  *Wybrać właściwe                  …………………………                                                                        (podpis Dyrektora)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.