Rekrutacja do przedszkola 2023/24

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2023/2024

NABÓR DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 
W MIEŚCIE I GMINIE MYŚLENICE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

            Nabór do myślenickich przedszkoli publicznych po raz kolejny zostanie przeprowadzony z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU. W serwisie internetowym https://przedszkola-myslenice.nabory.pl ;  sukcesywnie będą zamieszczane istotne informacje na temat rekrutacji – zasad i terminów zapisów, a także szczegółowe informacje nt. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2017-2020  (tj. dzieci 3-4-5 i 6-letnie) oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, mieszkające w mieście
i gminie Myślenice.

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci 6-letnich (urodzonych w 2017 r.). Na wniosek rodziców dziecko 6-letnie może rozpocząć również naukę w kasie I szkoły podstawowej.

Zgodnie z harmonogramem, w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu)  w terminie od 14 lutego 2023 r. do 21 lutego 2023 r. do godz.15.00. 

Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 1 marca 2023 r. godz. 9.00 i potrwa do 17 marca 2023 r. do godz. 12.00  r., zgodnie z Zarządzeniem  Nr 6/2023  Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.

 KRYTERIA NABORU

            Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe (obowiązujące we wszystkich przedszkolach publicznych):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria brane są pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą Nr 612/LIX/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

            1) przedszkole pierwszego wyboru 100 pkt;

            2) kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 50 pkt;

            3) do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata 15 pkt;

            4) dwóch rodziców pracujących albo uczących się w systemie stacjonarnym 20 pkt;

            5) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie:

             do 7 godzin dziennie 12 pkt;

             powyżej 7 godzin dziennie 20 pkt;

            6) zamieszkanie dziecka w odległości do 2 km od wybranego przedszkola 10 pkt;

ODDZIAŁY INTEGRACYJNE

            Rodziców/opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zapraszamy do wyznaczonych poniżej przedszkoli prowadzących oddziały integracyjne:

  • Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Myślenicach, ul. 3 Maja 98

  • Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Myślenicach, ul. B. Joselewicza 1

  • Przedszkole Samorządowe Nr 6 im. W. Chotomskiej w Myślenicach, ul. Ogrodowa 7

  • Przedszkole Samorządowe w Drogini, Droginia 20

W oddziale integracyjnym dodatkowo zatrudnia się nauczyciela wspomagającego oraz innych specjalistów do pracy z dziećmi.

UWAGA!
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w okresie od 4 kwietnia 2023 r. od godz. 9.00 do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00, a w postępowaniu uzupełniającym od 6 czerwca 2023 r. od godz. 9.00  do 16 czerwca 2023 r. do godz. 12.00 przez portal systemu elektronicznego, bez wizyty w przedszkolu.   
Brak potwierdzenia woli w w/w terminach będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy
zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę  Myślenice oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w przedszkolu.

Zarządzenie Nr 6/2023  Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.

Uchwała Nr 612/LIX/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.