Ramowy rozkład dnia

Organizację codziennej pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

Zaplanowane działania
7.00 – 8.20
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola. Zajęcia w zespołach i indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę. Zabawy poranne.
8.20 – 8.30 
Zabawy ruchowe przy muzyce. Słuchanie bajek, opowiadań, poezji. Zabawy w kole. Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe,  czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8.30 – 9.00
Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
9.00 – 9.30
Zabiegi higieniczne po śniadaniu. Zabawy inspirowane przez nauczyciela i swobodne.
9.30 – 11.45
Realizacja Programu Wychowania Przedszkolnego. 0 Zajęcia dydaktyczne kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw i zajęć twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Zabawy dowolne, spacery, wycieczki , pobyt w ogrodzie. Zabawy dowolne  w kącikach zainteresowań.
11.45 – 12.00
Czynności higieniczne przed obiadem.
12.00 – 12.30
Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12.30 – 14.20
Zajęcia wyciszające, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Prowadzenie obserwacji. Zajęcia dodatkowe.

Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
14.20-14:30
Przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00
Podwieczorek – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
15.00 – 17.00
Zabawy inspirowane przez nauczyciela i swobodne. Czynności porządkowe. ZABAWY STYMULUJĄCE AKTYWNOŚĆ DZIECI: integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne. Rozchodzenie się dzieci.

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych, a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą i dokonywanie wolnych wyborów.

Kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwiają dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.

Po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas na relaks i odpoczynek. Odpoczynek uprzyjemnia łagodna muzyka oraz bajki czytane przez nauczycielki.