Ramowy plan dnia           

        

 Organizację codziennej pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

  Godziny              Zaplanowane działania
 7.00 – 8.20 Przyprowadzanie dzieci do przedszkola. Zajęcia w zespołach i indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę. Zabawy poranne.
 8.20 – 8.30    Zabawy ruchowe przy muzyce. Słuchanie bajek, opowiadań, poezji. Zabawy w kole. Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe,  czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 8.30 – 9.00  Śniadanie -realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
 9.00 – 9.30  Zabiegi higieniczne po śniadaniu. Zabawy inspirowane przez nauczyciela i swobodne.
 9.30 – 11.45 Realizacja Programu Wychowania Przedszkolnego. 0 Zajęcia dydaktyczne kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw i zajęć twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Zabawy dowolne, spacery, wycieczki , pobyt w ogrodzie. Zabawy dowolne  w kącikach zainteresowań.

 

 

11.45– 12.00  Czynności higieniczne przed obiadem.

 

12.00 – 12.30  Obiad- celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12.30 – 14.50  Zajęcia wyciszające, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Prowadzenie obserwacji. Zajęcia dodatkowe.

Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14.50 – 15.00  Przygotowanie do podwieczorku.
15.0 –  15.30  Podwieczorek – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
15.30 – 17.00  Zabawy inspirowane przez nauczyciela i swobodne. Czynności porządkowe.        ZABAWY  STYMULUJĄCE  AKTYWNOŚĆ  DZIECI:  integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne. Rozchodzenie się dzieci.

 Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych, a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą i dokonywanie wolnych wyborów.

Kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwiają dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.

Po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas na relaks i odpoczynek. Odpoczynek uprzyjemnia łagodna muzyka oraz bajki czytane przez nauczycielki.