Ramowy plan dnia           

 Organizację codziennej pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

  Godziny             Zaplanowane działania
7.00 – 8.20 Przyprowadzanie dzieci do przedszkola. Zajęcia w zespołach i indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę. Zabawy poranne.
8.20 – 8.30     Zabawy ruchowe przy muzyce. Słuchanie bajek, opowiadań, poezji. Zabawy w kole. Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe,  czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8.30 – 9.00 Śniadanie -realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
9.00 – 9.30 Zabiegi higieniczne po śniadaniu. Zabawy inspirowane przez nauczyciela i swobodne.
9.30 – 11.15 Realizacja Programu Wychowania Przedszkolnego. 0 Zajęcia dydaktyczne kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw i zajęć twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Zabawy dowolne, spacery, wycieczki , pobyt w ogrodzie. Zabawy dowolne  w kącikach zainteresowań.

 

11.15 – 11.30 Czynności higieniczne przed obiadem.
11.30 – 12.00 Obiad- celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12.00 – 14.20 Zajęcia wyciszające, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Prowadzenie obserwacji. Zajęcia dodatkowe.

Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14.20 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku.
14.30 –  15.00 Podwieczorek – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
15.00 – 16.00 Zabawy inspirowane przez nauczyciela i swobodne. Czynności porządkowe.        ZABAWY  STYMULUJĄCE  AKTYWNOŚĆ  DZIECI:  integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne. Rozchodzenie się dzieci.

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych, a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą i dokonywanie wolnych wyborów.

Kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwiają dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.

Po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas na relaks i odpoczynek. Odpoczynek uprzyjemnia łagodna muzyka oraz bajki czytane przez nauczycielki.