Procedury bezpieczeństwa i organizacja pracy (klasy I – III oraz konsultacje dla uczniów)

W naszej szkole, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez rodziców oraz z zachowaniem wytycznych GIS, od poniedziałku 25.05 odbywają  się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne dla klas I – III. Szkoła jest otwarta dla nich w godzinach 7.50 – 14.30. 

Harmonogram zajęć dla uczniów klas I-III od 25.05.2020 r.

    Dzień tygodnia                                                     Czynności

Ponie-działek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Wejście ucznia do szkoły z obowiązkowym pomiarem temperatury przez nauczyciela, w obecności rodzica

 

7.50-8.00

 

7.50-8.00

 

7.50-8.00

 

7.50-8.00

 

7.50-8.00

Godziny zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych

 

8.00-14.30

 

8.00-14.30

 

8.00-14.30

 

8.00-14.30

 

8.00-14.30

Nauczyciel prowadzący

Renata Piekarz od 7.50-11.30

Świetlica Stanisława Pyzio

od 11.30-14.30

Magdalena Kawalec od 7.50-11.30

Świetlica Magdalena Kawalec od 11.30-14.30

Janina Warmuz od 7.50-11.30

Świetlica Stanisława Pyzio od 11.30-14.30

Marta Kochan od 7.50-11.30

Świetlica

Jarosław Szewczyk

od 11.30-14.30

Renata Maślerz od 7.50-11.30

Świetlica

 Renata Maślerz od 11.30-14.30

Nauczyciel rezerwowy

Janina Warmuz

Renata Piekarz

Renata Piekarz

Janina Warmuz

Renata Piekarz

Od 25.05.2020r organizowane są również konsultacje dla uczniów klasy VIII: wtorek: matematyka od 11.30-13.00, środa: język polski   od 11.30-13.00, piątek: język angielski od 11.30-13.00
 

Procedury bezpieczeństwa: Informacje wstępne

Opracowane procedury opierają się na:

 1. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 ( U z 2020 r. poz. 410).
 2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( U z 2020 r. poz. 872)
 3. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  ( U z 2020 r. poz. 871)
 4. Wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli oraz instytucji opieki nad dziećmi
  w wieku do lat 3 Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 4 maja 2020 r.
 5. Wytycznych GIS, MZ i MEN w związku z organizacją zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 6. Rekomendacjach MEN dotyczących wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Procedury zostały dostosowane do warunków Szkoły Podstawowej w Zasani.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy dokument określa procedurę bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID – 19, dotyczącą wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej
  w Zasani, uczniów oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły.
 3. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem, umożliwienie wychowankom uczęszczanie na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
  z możliwością zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji dla uczniów organizowanych stacjonarnie w placówce.
 4. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia wirusem COVID – 19, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1.
 5. OBOWIĄZKI DYREKTORA
 6. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii COVID – 19.
 7. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły.
 8. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym maseczki, rękawiczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 9. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby wchodzące na teren szkoły.
 10. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk przez wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
 11. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 12. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID – 19.
 13. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
 14. Dyrektor w widocznym miejscu umieszcza numery telefonów organów:

– organu prowadzącego – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice 12 639 23 00;

– Kuratorium Oświaty w Krakowie   –  12 4481110;

– Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach-12 2720606;

– służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112.

 1. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni
  i sprzętów.
 2. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.
 3. Dyrektor zapewnia termometr – do pomiaru temperatury młodzieży oraz pracownikom.
 4. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone w m.in. środki ochrony osobistej
  i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum 2 metry odległości od innych osób,
  w którym można będzie odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 5. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu
  i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 6. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły, Dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy i poinformuje właściwą miejscową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Myślenicach, służby medyczne, organ prowadzący oraz kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami.
 7. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
 • RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w szkole procedur postępowania ustalonych na czas pandemii COVID – 19.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do posyłania do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie powinni mierzyć dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie posyłają dziecko do szkoły bez zbędnych zabawek/ przedmiotów.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. maseczką, dezynfekcji rąk w przypadku ewentualnej potrzeby wejścia do szkoły.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli ktoś
  z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 7. NAUCZYCIELE
 8. Nauczyciele i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych w szkole.
 9. Nauczyciele i opiekunowie są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii COVID – 19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece uczniów.
 10. Nauczyciel przebywa tylko w wyznaczonej sali ze stałą grupą powierzonej jego opiece (są to grupy przyporządkowane określonym wychowawcom, unika się rotacji pracowników w poszczególnych grupach).
 11. Nauczyciele, pomoce i pracownicy są zobowiązani do zachowania między sobą dystansu, minimum 1,5m.
 12. Nauczyciel dba, by personel pomocniczy nie miał kontaktu z dziećmi i nauczycielami.
 13. Nauczyciel dba, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci, nie było przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować.
 14. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt, pomoce zdezynfekowano.
 15. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia zajęć ruchowych przy otwartych oknach.
 16. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 17. Nauczyciel jest zobowiązany, by dzieci spożywały posiłki bez kontaktu z dziećmi z innych grup.
 18. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zakazu wyjść z dziećmi poza teren szkoły.
 19. Nauczyciel uniemożliwia stykanie się dzieci z jego grupy z dziećmi z innych grup.
 20. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców oraz procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia przyjętych w szkole.
 21. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast izoluje dziecko w specjalnym wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu wyposażonym w m.in. środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza Dyrektorowi szkoły stwierdzenie objawów chorobowych oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły, korzystając ze ścieżki komunikacyjnej szkoły.
 22. Nauczyciel ma obowiązek dostosowania metod i technik pracy do procedur bezpieczeństwa.
 23. Nauczyciel organizując zajęcia oraz opiekę ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę dzieci w sali, o zachowanie pomiędzy nimi odległości
  2 metrów.
 24. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas zajęć.
 25. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem należy powierzyć je innemu nauczycielowi/pomocy nauczyciela, który przed wejściem do sali i przed objęciem dziecka opieką, dezynfekuje ręce.
 26. PRZYPROWADZANIE I ODPROWADZANIE UCZNIÓW.
 27. Do szkoły przyprowadzane są tylko uczniowie zdrowi.
 28. Rodzic pisemnie wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
 29. Rodzice przyprowadzający/odbierający dziecko ze szkoły mają obowiązek zachowywać dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz w odniesieniu do innych uczniów i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2m.
 30. Każdorazowo przed wejściem do budynku uczniom mierzona jest temperatura. W przypadku podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.
 31. Uczniowie do szkoły przyprowadzani  są   tylko przez rodziców/osoby ZDROWE.
 32. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 33. Przy wejściu do budynku obligatoryjnie WSZYSCY wchodzący dezynfekują ręce.
 34. W wyznaczonym czasie rodzic (obligatoryjnie posiadający maseczkę/materiał zasłaniający usta i nos) przyprowadza dziecko do wejścia, przekazuje dziecko pracownikowi szkoły, który pomaga przy jego przebraniu i zaprowadza do sali zajęć.
 35. W wyznaczonym miejscu rodzic lub opiekun (jw. posiadający maseczkę/materiał zasłaniający usta i nos) oczekuje na dziecko przy wejściu do szkoły. Pracownik przyprowadza dziecko, pomaga przy jego przebraniu, przy wyjściu dezynfekuje ręce sobie i dziecku, przekazuje dziecko rodzicowi, który zabiera ucznia do domu.
 36. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na teren szkoły.
 37. CZAS POBYTU UCZNIA W SZKOLE.
 38. Liczebność uczniów w grupie wynosi maksymalnie 10-12, przy czym uzależniona jest od wielkości sal. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zajęć i zabaw dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 przypadające na jedno dziecko i każdego opiekuna (z uwzględnieniem mebli i sprzętów w niej się znajdujących). Dzieci pracują pojedynczo przy stoliku ustawionym w odległości 2 m od poprzedniego.
 39. Podczas zabaw swobodnych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości.
 40. Uczeń przebywa w jednej sali ze swoją grupą oraz
 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 2. Co godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której prowadzone są zajęcia z dziećmi i prowadzi zajęcia ruchowe przy otwartych oknach (w przypadku zajęć w grupie).
  Po zajęciach sale są dezynfekowane.
 1. Uczniowie pod nadzorem opiekunów często myją i dezynfekują ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 2. Nauczyciel, na miarę możliwości uczniów, zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.
 3. Codziennie powierzchnie użytkowe (blaty, klamki, poręcze, włączniki światła etc.), sprzęt i rzeczy używane przez dzieci są dezynfekowane.
 4. Usuwa się z sal przedmioty, pomoce, zabawki, których nie można codziennie dezynfekować .
 5. Zabrania się uczniom przynoszenia żadnych przedmiotów, np. telefony komórkowe.
 6. Nauczyciele i pracownicy pracują wg ustalonego harmonogramu. Podczas sprawowania opieki nad dziećmi unika się rotacji pracowników.
 7. Nauczyciele/pracownicy zachowują dystans między sobą, w każdej sytuacji – min. 1,5 m.
 1. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 2. Uczniowie spędzają czas na przerwach z zapewnieniem utrzymania dystansu pomiędzy grupami (np. różne godziny przerw lub zajęć na zewnątrz budynku np. plac zabaw).
 1. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do lasu).
 2. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie szkoły (plac przed wejściem, tereny trawiaste za szkołą) przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
 3. Sprzęt na zielonych terenach przy szkole/sali gimnastycznej wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości – należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 • ZASADY ORGANIZACJI ŻYWIENIA

Uczniowie w godzinach pobytu w szkole spożywają swoje produkty i napoje przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 • HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ
  I POWIERZCHNI
 1. Przy wejściu na teren szkoły wszyscy są zobligowani do dezynfekcji rąk – środki dezynfekujące znajdują się przed wejściem  do szkoły.
 2. Rodzice/opiekunowie/osoby trzecie mają zakaz wchodzenia na teren szkoły. Tylko
  w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dyrektora osoba postronna może wejść, po uprzedniej dezynfekcji rąk, z zakrytym nosem i ustami maseczką ochronną.
 3. Dzieciom i pracownikom wchodzącym do szkoły każdego dnia będzie mierzona temperatura, po wcześniejszej zgodzie rodzica/opiekuna oraz pracowników.
 4. Dyrektor, lub osoba upoważniona monitorować będą codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, włączników światła itp.)
  i powierzchni płaskich, zabawek i sprzętów używanych w salach,
 5. Podczas dezynfekcji ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujące się na opakowaniach środków dezynfekujących.
 6. Personel opiekujący się uczniami i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice, fartuchy ochronne.
 7. Toalety są na bieżąco dezynfekowane.
 8. W toaletach wywieszone są plakaty i piktogramy z instrukcjami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji znajdują się instrukcje.
 9. PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK NA CZAS PANDEMII W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM
  I ZWALCZANIEM COVID – 19

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom podczas dezynfekcji sal i łazienek w związku z zagrożeniem COVID – 19.

Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników szkoły podczas dezynfekcji sal i łazienek.

Pracownicy  Szkoły Podstawowej w Zasani zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na czas zagrożenia wirusem SARS- COV-2. Szczególnie dotyczą pracownika sprzątającego, ale i pozostałych pracowników, którzy w trakcie wykonywania swojej pracy, również dydaktycznej i opiekuńczej, z różnych przyczyn, muszą dokonać dezynfekcji.

Dezynfekcja pomieszczeń:

 1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku.
 2. Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych powierzchni w szkole.
 3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać środków ochrony osobistej, w tym rękawic, maseczek ochronnych lub przyłbic.
 4. Pracownicy szkoły myją i dezynfekują sale i łazienkę dziecięcą oraz dla personelu co najmniej dwa razy dziennie, w czasie, gdy w pomieszczeniu nie przebywają żadne inne osoby.
 5. Pracownicy szkoły zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, uchwyty , co najmniej dwa razy dziennie, tj. po przyprowadzeniu uczniów do szkoły oraz po ich wyjściu.
 6. Pracownicy szkoły zobowiązani są myć i dezynfekować zabawki, pomoce po każdym użyciu przez dziecko (chyba, że jest tyle zabawek/pomocy, że każde dziecko używa innego).
 7. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając
  z nich należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Zaleca się korzystanie z odświeżacza powietrza. Korzystając z niego należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się w instrukcji.
 8. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu tak, aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Dezynfekcja pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek

 1. Podczas mycia pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek w pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić przedmiot, dokładnie myjąc jego powierzchnię chusteczkami czyszczącymi lub wyszorować jego powierzchnię specjalnym preparatem (np. szarym mydłem lub mydłem w płynie) i przemyć ciepłą wodą. W ten sposób usuwamy brud, tłuszcz, a także wiele bakterii. Podczas mycia należy zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate powierzchnie.
 2. Przedmioty należy spryskać preparatem do dezynfekcji, pozostawić do wyschnięcia, a następnie dokładnie spłukać wodą. Nie należy stosować tych preparatów do zabawek i przedmiotów pluszowych, dlatego zostają one wyłączone z użytkowania szkoły.
 3. Należy przestrzegać minimalnych czasów dezynfekcji wpisanych na używanych preparatach – ten czas gwarantuje usunięcie mikrobów w warunkach czystych.
  W przypadku krótszej ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową odporność na działanie środka dezynfekującego.
 4. Należy dezynfekować również wszystkie ławki.
 5. PROCEDURA KOMUNIKOWANIA SIĘ NA DRODZE NAUCZYCIEL – DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC NA CZAS PANDEMII

By zorganizować bezpieczne środowisko, potrzebna jest otwarta komunikacja. Sprawna komunikacja z rodzicami w czasie pandemii pomoże szybko zadziałać w sytuacji zagrożenia zdrowia. Najszybszą formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem lub dyrektorem w okresie pandemii wirusa SARS-COV-2 jest kontakt telefoniczny, a jeśli jest niemożliwy, to poczta elektroniczna.

 1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania, by móc się z nimi kontaktować w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka.
 2. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służył do szybkiej komunikacji z nimi w razie potrzeby.
 3. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora szkoły służący do szybkiej komunikacji.
 4. Nauczyciele udostępniają dyrektorowi dane o numerach telefonu dotyczących szybkiej komunikacji w formie zestawienia.
 5. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS – COV – 2.
 6. Dyrektor wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 7. Do pracy w Szkole Podstawowej w Zasani  mogą przychodzić TYLKO OSOBY ZDROWE, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 8. Nie zaleca się angażować w zajęcia z dziećmi i opiekę pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 9. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób.
 10. W w/w pomieszczeniu nie powinno być sprzętów oraz przedmiotów, których nie można dezynfekować lub prać (np. dywanu).
 11. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID – 19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować go od pozostałych pracowników i młodzieży, powiadomić Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji
  i poleceń.
 12. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itd.) oraz powierzchnie płaskie.
 13. Po zauważeniu symptomów choroby u dziecka np. kaszel, gorączka powyżej 380C, duszność i problemy z oddychaniem, wyznaczona przez dyrektora osoba niezwłocznie dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, kombinezon, rękawiczki), a następnie przechodzi do wyznaczonej sali izolacji (w szkole jest to sala nr 16) – pozostaje z nim zachowując maksymalnie bezpieczną odległość minimum 2m do momentu odebrania przez rodziców.
 14. Nauczyciel, pod opieką którego było dziecko, niezwłocznie powiadamia Dyrektora
  i przeprowadza pozostałe dzieci do wyłączonego z użytkowania pomieszczenia.
 15. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników zawiadamia jednostkę Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz rodziców dziecka
  o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia na terenie szkoły zachorowania na COVID – 19.
 16. Dyrektor stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń przekazanych przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną dotyczących dalszych procedur.
 17. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów lub natychmiastowego oddzwaniania.
 18. Nauczyciel opiekujący się grupą o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych dzieci.
 19. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko, jest natychmiastowo dezynfekowane.
 20. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.
 21. Notatka zawiera następujące informacje:
 22. a) datę;
 23. b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej;
 24. c) godzinę powiadomienia rodziców;
 25. d) opis przebiegu działań.
 26. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły.
 27. Dyrektor zawiadamia o sytuacji organ prowadzący.
 • Przekazanie dziecka rodzicom podejrzanego o zakażenie:
 1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID – 19, rodzice zobowiązani są poinformować  o gotowości odbioru dziecka ze szkoły. 
 2. Nauczycielowi sprawującemu opiekę rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł.
 3. Rodzic odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem dziecka rodzic dezynfekuje ręce płynem znajdującym się przed głównym wejściem do budynku szkoły.
 4. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi przez pracownika szkoły, który się nim opiekował w izolatce.
 5. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka (korytarz przed wejściem głównym do budynku) i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując dystans 2 m od rodzica. Opiekun najpierw identyfikuje rodzica, a później przekazuje dziecko.
 6. W razie potrzeby rodzic może wejść do korytarza przed szatnią.
 7. Osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans nie mniej niż 2m, przekazuje dziecko rodzicowi oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji rodzic opuszcza szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.
 8. Jeśli rodzic nie posiada środków ochrony osobistej, nie zostaje wpuszczony do budynku szkoły. W tej sytuacji należy poprosić rodzica, by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi do budynku i wypuścić dziecko do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic je przejmie.
 9. Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał dziecko rodzicowi, dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją ściąga maseczkę, fartuch i rękawice.
Izolatka, w której przebywało dziecko, jest dokładnie wietrzona, dezynfekowana za pomocą odpowiednich detergentów.