NABÓR DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NABÓR DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE MYŚLENICE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

            Nabór do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice po raz kolejny zostanie przeprowadzony z zastosowaniem elektronicznego systemu NABO.

W serwisie internetowym https://przedszkola-myslenice.nabory.pl;  sukcesywnie będą zamieszczane istotne informacje na temat rekrutacji – zasad i terminów zapisów, a także szczegółowe informacje nt. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2018-2021
(tj. dzieci 3-4-5 i 6-letnie) oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, mieszkające
w mieście i gminie Myślenice.

W roku szkolnym 2024/2025 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
dotyczy dzieci 6letnich (urodzonych w 2018 r.).
Na wniosek rodziców dziecko 6-letnie może rozpocząć również naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Zgodnie z harmonogramem, w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” bezpośrednio w przedszkolu (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu).

Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 4 marca 2024 r. godz. 9.00 i potrwa do 18 marca 2024 r. do godz. 12.00  r., zgodnie z Zarządzeniem  Nr 333/2023  Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.

 KRYTERIA NABORU

            Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe (obowiązujące we wszystkich przedszkolach publicznych):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria brane są pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą Nr 766/LXXV/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia  18 stycznia 2024 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

            1) przedszkole pierwszego wyboru 100 pkt;

            2) do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata 30 pkt;

            3) dwóch rodziców pracujących albo uczących się w systemie stacjonarnym 15 pkt;

            4) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin dziennie 25 pkt;

            5) zamieszkanie dziecka w odległości do 2 km od wybranego przedszkola 10 pkt;

ODDZIAŁY INTEGRACYJNE

            Rodziców/opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zapraszamy do wyznaczonych poniżej przedszkoli prowadzących oddziały integracyjne:

  • Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Myślenicach, ul. 3 Maja 98
  • Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Myślenicach, ul. B. Joselewicza 1
  • Przedszkole Samorządowe Nr 6 im. W. Chotomskiej w Myślenicach, ul. Ogrodowa 7
  • Przedszkole Samorządowe w Drogini, Droginia 20

W oddziale integracyjnym dodatkowo zatrudnia się nauczyciela wspomagającego oraz innych specjalistów do pracy z dziećmi.

UWAGA!
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia
edukacji przedszkolnej w okresie od 5 kwietnia 2024 r. od godz. 9.00 do 17 kwietnia 2024 r.
do godz. 12.00, a w postępowaniu uzupełniającym od 1 lipca 2024 r. od godz. 9.00
do 12 lipca 2024 r. do godz. 12.00 przez portal systemu elektronicznego, bez wizyty w przedszkolu.  
Brak potwierdzenia woli w w/w terminach będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy
zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

Wyniki rekrutacji dostępne są w przedszkolu lub po zalogowaniu się do systemu.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę  Myślenice oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo                              w przedszkolu.

Dokumenty dotyczące zasad i terminów rekrutacji znajdują się poniżej;

Zarządzenie Nr 333/2023  Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.

Uchwała Nr 766/LXXV/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Myślenice dnia; 1 lutego 2024 r.