Informacje RODO

RODO

25 maja 2018r.

Szanowni Państwo.

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej:  RODO).

Ponieważ bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić Państwa, wykorzystywać  dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas.

Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej rozporządzeniem, informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani, Zasań 91,  32-425 Trzemeśnia,      tel. 12 273 55 70, e-mail sp.zasan@interia.pl;

2.W Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem jest Pan Janusz Dębowski, z którym można się kontaktować w następujący sposób: pod adresem e-mail: j.debowski@evoleo.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora;

3.Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody;

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawa, wykonania lub zawarcia umowy, a jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

5.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa ;

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

-prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art.16 – 18 oraz art.20 – 21 rozporządzenia;

  1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;

9.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ;

10.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób tradycyjny lub/i w systemach informatycznych.