Ramowy rozkład dnia

800 – 900

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.

900 – 1000

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Działania indywidualne i zespołowe, zabawy i zajęcia o charakterze twórczym – gry i zabawy logiczne, muzyczne , plastyczne, parateatralne.

1000 – 1040

Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

1040 – 1100

Wyciszenie dzieci za pomocą technik relaksacyjnych.

1100 – 1200

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

1200 – 1300

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań.