DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani

      Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Zasani.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-10-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-07
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Piekarz.
 • E-mail: renatapiekarz2@wp.pl
 • Telefon: 783966860

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu odwoławczego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ odwoławczy: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zasani
 • Adres: Zasań 91,
  32-425 Trzemeśnia
 • E-mail: sp.zasan@interia.pl
 • Telefon: 12 273 55 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od południowej strony.  Furtka od strony drogi powiatowej  otwarta jest całą dobę ze względu na korzystanie przez mieszkańców z ogólnodostępnego placu zabaw.

Szkoła  ma własny parking, samochody można parkować przy szkole. Brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.