23
Kwi

0

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szkoła otrzymała jeden laptop. Źródłem dofinansowania jest Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych. 

file:///C:/Users/NAUCYZ~1/AppData/Local/Temp/sv4xrc8.tmp/sv59zh6.tmp/KlauzulaRODOTARCZA.htm